ITA2567
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  1.2 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ
  1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
  1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.1 บันทึกที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล ปีที่ผ่านมา (2566)
  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
  1.2 นโยบายผู้บริหาร
  1.3 โครงสร้าหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจฯ
  1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถสแดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ฯ
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดปัจจุบัน
  7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
  13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
  17. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
  18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
  18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน
  18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานฯ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ
  
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567
  1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์
  1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ
  1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  

2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯและขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ

2.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯและขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ(ไตรมาส3)
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ(ไตรมาส3)
2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส3)
  3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ
  3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ไตรมาส1 2567 
       1.บันทึกรายงานสรุปการจัดหาพัสดุฯ (สขร.1) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
       2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566
       3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส2 2567
       1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทรายและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
       2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) เดือน มกราคม 2567
       2.2 แบบสรุผผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) เดิอน กุมภาพันธ์ 2567
       2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) เดือน มีนาคม 2567
       3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
  ไตรมาส3 2567
      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
      2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2567
      2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2567
      2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สขร.1) เดือน มิถุนายน 2567
      3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   ไตรมาส4 2567
       1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ(1)
        2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2567
        2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2567
        2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2567
        3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  6.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามนโยบายผู้บริหารสูงสุดฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ
  6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
  6.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ 
  6.4 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลฯและขออนุญาตนำไปเผยแพร่ฯ
  6.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
  6.6 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ


MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ 2565
  7.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ
  7.2 ประกาศฯรายงานผลการปฏิบัติราชการปีจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมากฯ
  7.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
  7.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
  8.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการฯ
  8.1.2 โครงการอบรมฯ
  8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
  8.3 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้และขออนุมัติเผยแพร่ฯ
  8.4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
  8.5 ภาพถ่ายกิจกรรมฯ
  8.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
  9.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ - Copy
  9.2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
  9.3 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถสแดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ฯ
  9.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ไตรมาส 1-2
  10.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรายงานรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯและขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  10.2 รายงานสรุปผลการดำเนิงานเรื่องร้องเรียนฯ (ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)
  10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 3-4
  1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานฯ
  2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ
  2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "ป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
  1.บันทึกข้อความผู้บริหารฯและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
  2.รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ
  3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  12.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  12.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ
  12.3 หนังสือแจ้งเวียน
  12.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (เม.ย.66-ก.ย.66) 

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  13.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานฯ
  13.2 รายงานผลการประเมินรายงานการประเมินการดำเนนิการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ
  13.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติของหน่วยงาน
  1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามสั่งการฯและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
  2. แนวทางปฏิบัติฯ
  3. แนวทางปฏิบัติฯ
  4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน


MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
  1.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันฯ ปี 2567 และขออนุญาตเผยแพร่ฯ
  1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจฯ ปี 2567
  1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ
  2.1 บันทึกขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานฯ 
  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1.1 - บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทรายรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ (ต.ค.66 - มี.ค.67)
        - บันทึกข้อความผู้บริหารับทราบฯและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เม.ย.67 - ก.ย.67)
  1.2 -รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.66 - มี.ค.67)
        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ (เม.ย.67 - ก.ย.67)
  1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ (ต.ค.66 - มี.ค.67)
        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เม.ย.67 - ก.ย.67)
  2.1 - บันทึกผู้บริหารรับทราลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (ต.ค. 66 - มี.ค.67)
       - บันทึกผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
       - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (เม.ย.67-ก.ย.67)
  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานฯ 

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ
  17.1 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ
  17.2 รายงานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน
  17.3 บันทึกผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ
  17.4 รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  17.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1  บันทึกผู้บริหารลงนามรายงานฯและขออนุญาต

2_ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน


MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
  18.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
  18.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1 ถึงข้อ 2
  18.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  19.1 บันทึกข้อความผู้บริหารับทราบรายงานฯ รอบ 6 เดือน

  _มีบันทึกข้อความ_ที่ผู้บริหารรับทราบการ รอบ 12 เดือน

19.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากระบบ MSRS
2_รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของ 12 เดือน
  19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 12 เดือน


MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corrution Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรังปรุง) พ.ศ. 2565
  20.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการฯ
  20.1.2 โครงการอบรมฯ
  20.2 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้และขออนุมัติเผยแพร่ฯ
  20.3 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
  20.4 ภาพถ่ายกิจกรรมฯ
  20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
  21.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่ฯ
  21.2 ประกาศเจตรารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 (จำนวน 3 ฉบับ)
  21.3 กิจกรรมประกาศฯ ประกาศเจตนารมณ์ฯ
  21.4 ภาพถ่ายกิจกรรมฯ
  21.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ


MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  22.1 บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
  22.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ
  22.3 บันทึกแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติฯและแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ
  22.4 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  22.5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ
  22.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้